Otsige ekskursioone parima hinnaga

Parimate lendude leidmine


Autorent omanikelt

Rongipiletite otsimine ja online broneerimine

Sanatooriumite otsimine ja broneerimine

Kasutustingimused

Kasutustingimused

01.12.2018

Enne teenuse kasutamist tutvuge palun reeglite tingimustega. Teenuse mis tahes viisil kasutamise fakti loetakse aktsepteeritavaks, see tähendab kasutaja täielik ja tingimusteta nõusolek kasutada teenust allpool sätestatud tingimustel.

Üldsätted

1.1. Need reeglid (edaspidi "reeglid") määratlevad checkintime lennu otsinguteenuse kasutamise tingimused

1.2. Kasutaja väljendab oma täielikku ja tingimusteta nõusolekut, et Teenuse ja selle mis tahes osade kasutamine viitab mingil viisil asjaolule, et Kasutaja on nende reeglitega tuttav ning tähendab täielikku ja tingimusteta nõusolekut nende sisuga. Kui Kasutaja ei nõustu Reeglite tingimustega täielikult, on Kasutaja kohustatud hoiduma Teenuse kasutamisest.

1.3. Nende reeglite ja kõigi Teenuse kasutamisega seotud suhete suhtes kohaldatakse Hongkongi erihalduspiirkonna seadusi. Kõik käesolevatest reeglitest ja / või teenuse kasutamisest tulenevad nõuded või nõuded tuleb esitada ja neid tuleb kohtus kaaluda teenuse omaniku asukohas.

1.4. Kui mingil põhjusel leitakse, et üks või mitu reeglite sätet on kehtetu või täidetamatu, ei mõjuta see reeglite ülejäänud sätete kehtivust ega kohaldatavust.

1.6. Nende reeglite ja nende osa lahutamatu osa on ülaltoodud privaatsuspoliitika

Teenuse kasutamine

2.1. Teenuse omanik annab tasuta (mitte ainuõiguse) litsentsi tingimustel Kasutajale üleantava õiguse kasutada teenust kõigi maailma riikide territooriumil selle otseseks funktsionaalseks otstarbeks, nagu on määratletud punkt 1.2. Reeglitest.

2.2. Koostöö teenusega, sh. lennupiletite otsingu taotluste vormistamine toimub Kasutajatele pakutava teenuse graafilise liidese abil. Teenuse abil antakse kasutajale võimalus tutvuda kolmandate osapoolte pakkumistega lennupiletite hindade kohta kindlaksmääratud suundades ja kuupäevadel ning saada link nende kolmandate osapoolte saitidele minemiseks. Mõnel juhul võib Teenuse tarkvara anda Kasutajale võimaluse täita lennupiletite ostmiseks vajalikud andmed otse Teenuse omaniku veebisaidil ja saata need lennupileteid müüvale kolmandale osapoolele. reservatsioon. Teenuse pakutavad lingid mis tahes kolmanda osapoole veebisaidile, tootele, teenusele, mis tahes kaubandusliku või mitteärilise iseloomuga teabele, sh teenuse ülalnimetatud funktsionaalsuse pakkumine kasutaja poolt teenuste ostmiseks vajalike andmete täitmine ja nende saatmine kolmandale osapoolele, kes müüb lennupileteid broneeringu tegemiseks, ei ole nende toodete (teenuste, tegevuste) kinnitus ega soovitus , isikud) teenuse omaniku poolt.

2.3. Lennupiletite ostmine (registreerimine) ja nende tasumine toimub neid müüki pakkuvate kolmandate isikute veebisaitidel. Kasutajat teavitatakse ja ta kinnitab arusaama asjaolust, et teenuse omanik ei müü lennupileteid, ei garanteeri ega vastuta kolmandate isikute poolt müügiks pakutavate lennupiletite, rahaülekannete, transpordilepingute täitmine jne nendel asjaoludel kohustub Kasutaja taotlema nende luba otse isikutelt, kes on Kasutajaga sõlminud suhte lennupiletite müümisel, raha ülekandmisel või transpordil.

2.4. Kasutajat teavitatakse ja ta nõustub hoiduma järgmistest toimingutest:

  • sekkuda teenuse toimimisse viisil, mis võib põhjustada teenuse talitlushäireid, sealhulgas vormitaotlusi muul viisil kui kasutajaliidese kaudu;
  • kasutada teenusega suhtlemiseks mis tahes programme või rakendusi, millel pole teenuse omaniku volitust;
  • muuta, täiustada, tõlkida teistesse keeltesse, dekompileerida, lahti võtta, dekodeerida, jäljendada, rikkuda terviklikkust, taastada teenuse või mõne selle osa lähtekood;
  • kasutada teenust ebaseaduslikel eesmärkidel.

2.5. Teenuse omanikul on igal ajal õigus oma äranägemise järgi lõpetada Teenuse toimimise toetamine, muuta selle funktsionaalsust ja keelata Kasutaja ning Kasutaja on määratud nõudmisel kohustatud lõpetama Teenus.

2.6. Teenuse abil antakse Kasutajale võimalus tellida ja e-posti teel vastu võtta

  • uudised kasutajale huvipakkuvate lendude kuupäevade ja suundade hinnamuutuste kohta,
  • Checkintime uudiskiri.

Kasutaja nõustub, et kasutaja vastava tellimuse registreerimist ja / või kasutamist loetakse kasutaja nõusolekuks:

  • Kasutaja e-posti aadressi kasutamine Kasutaja saatmiseks ja Teenuse omanikult asjakohaste kirjade saamiseks,
  • teenuse omaniku ja kolmandate osapoolte (kolmandatest isikutest reklaamijad) postitusse integreeritud reklaamiteabe saamine.

Kui Kasutaja ei nõustu selles punktis toodud reegliga, on kasutaja kohustatud keelduma uudiskirja saamisest, klõpsates igas kirjas oleval vastaval lingil.

2.7. Teenuse abil antakse Kasutajale võimalus isikupärastada Teenuse funktsionaalsus oma vajaduste jaoks. Kasutaja nõustub, et Kasutaja teenuses registreerimise fakti ja Kasutajale määratud konto kasutamist Teenuses loetakse kasutaja nõusolekuks konto andmete töötlemiseks punktis 1.2 nimetatud isikute jaoks. teenuse eesmärkidel.

Vastutus

3.1. Teenuse funktsionaalsust pakutakse põhimõttel "nagu on". Teenuse omanik ei anna mingeid garantiisid Teenuse, selle üksikute osade, komponentide või funktsioonide tõrgeteta ja katkematu töö, Teenuse funktsionaalsuse vastavus Kasutaja konkreetsetele eesmärkidele ja ootustele, ei taga Teenuse pakutavate andmete usaldusväärsus, täpsus, täielikkus ja õigeaegsus ning see ei anna muid garantiisid, mida pole käesolevates reeglites otseselt määratletud.

3.2. Teenuse omanik ei vastuta otseste ega kaudsete tagajärgede eest, mis tulenevad Teenuse (sh andmete) kasutamisest või suutmatusest seda kasutada ja / või kasutajale ja / või kolmandatele isikutele mis tahes kasutamise, mittekasutamise tagajärjel tekitatud kahju eest. või võimetus kasutada teenust (sh andmeid) või selle üksikuid komponente ja / või funktsioone, sealhulgas võimalike vigade või rikete tõttu teenuse toimimisel.

3.3. Kasutaja kohustub kasutama teenust vastavalt tema asukohariigi seadustele ja võtab vastutuse siseriiklike õigusaktidega kehtestatud teenuse kasutamise piirangute rikkumise eest.

3.4. Kasutaja vastutab kolmandate isikute ees ainuisikuliselt oma Teenuse kasutamisega seotud tegevuste eest, sealhulgas juhul, kui sellised toimingud viivad kolmandate isikute õiguste ja õigustatud huvide rikkumiseni, samuti Teenuse kasutamisel kehtivate seaduste järgimise eest.

3.5. Vaidlusaluste olukordade korral on Kasutaja enne kohtuvaidlustega vaidluste lahendamiseks pöördumist kohustatud võtma meetmeid kohtueelseks lahendamiseks, saates kirja teenuse omaniku aadressile ja elektroonilise koopia sellest aadressil: [meiliga kaitstud] ... Nõude läbivaatamise ja sellele vastamise tähtaeg: 30 päeva alates selle saamisest teenuse omaniku poolt.

Õigused teenusele

4.1. Intellektuaalomandi õigused, sealhulgas teenusesse lisatud või selle poolt kasutatud intellektuaalse tegevuse tulemused, nagu tekstid, pildid, kujundus, andmebaasid, oskusteave, kaubamärgid, ärinimed ja muud identifitseerimisvahendid jne, kuuluvad teenuse omanik või autoriõiguste omanike poolt talle litsentsi alusel antud.

4.2. Punktis 4.1 määratletud kasutamine intellektuaalomandi objektid on võimalikud ainult Teenuse pakutava funktsionaalsuse piires. Kasutaja nõustub, et Teenuse kasutamine ei anna talle mingeid õigusi seoses intellektuaalomandi täpsustatud objektidega, välja arvatud reeglites selgesõnaliselt määratletud õigused.

Reeglite muudatused

5.1. Teenuse omanikul on õigus käesolevaid reegleid igal ajal ühepoolselt ja ette teatamata muuta. Kasutaja teade selle litsentsi tingimustes tehtud muudatuste kohta on avaldatud järgmisel lehel:  https://checkintime.ru/soglashenie-o-konfidentsialnosti/

5.2. Reeglite muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast, kui vastavas väljaandes pole sätestatud teisiti.

Hinnang
(Hinnanguid veel pole)
sõpradega jagada
Kontrollaeg