Szukaj wycieczek w najlepszej cenie

Znajdowanie najlepszych lotów


Wynajem samochodów od właścicieli

Wyszukiwanie i rezerwacja online biletów kolejowych

Wyszukiwanie i rezerwacja sanatoriów

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

01.12.2018

Przed skorzystaniem z usługi prosimy o zapoznanie się z warunkami Regulaminu. Fakt korzystania z Usługi w jakikolwiek sposób jest uznawany za akceptację, czyli całkowitą i bezwarunkową zgodę Użytkownika na korzystanie z Usługi na warunkach określonych poniżej.

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki korzystania z usługi wyszukiwania lotów w czasie odprawy

1.2. Użytkownik wyraża pełną i bezwarunkową zgodę na to, że korzystanie z Serwisu, jak również z jakiejkolwiek jego części, w jakikolwiek sposób implikuje zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i oznacza pełną i bezwarunkową zgodę na jego treść. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w całości warunków Regulaminu, zobowiązany jest do powstrzymania się od korzystania z Usługi.

1.3. Do niniejszych Zasad i wszystkich relacji związanych z korzystaniem z Usługi mają zastosowanie przepisy Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu. Wszelkie roszczenia lub roszczenia wynikające z niniejszego Regulaminu i/lub z korzystania z Serwisu należy składać i rozpatrywać w sądzie właściwym dla siedziby Właściciela Serwisu.

1.4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu jedno lub więcej postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

1.6. Integralną częścią niniejszego regulaminu, a jego częścią jest Polityka Prywatności znajdująca się powyżej

Korzystanie z Usługi

2.1. Właściciel Serwisu nieodpłatnie, na warunkach prostej (niewyłącznej) licencji, udziela Użytkownikowi niezbywalnego prawa do korzystania z Serwisu na terytorium wszystkich krajów świata w jego bezpośrednim celu funkcjonalnym, w rozumieniu art. pkt 1.2. Z zasad.

2.2. Interakcja z Serwisem, m.in. tworzenie żądań Użytkownika dotyczących wyszukiwania biletów lotniczych odbywa się wyłącznie za pomocą interfejsu graficznego Usługi świadczonej Użytkownikom. Za pośrednictwem Usługi Użytkownik otrzymuje możliwość zapoznania się z ofertami osób trzecich dotyczących cen biletów lotniczych w określonych kierunkach i terminach, a także otrzymania linku do stron tych osób trzecich. W niektórych przypadkach oprogramowanie Serwisu może zapewnić Użytkownikowi możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do zakupu biletów lotniczych bezpośrednio na stronie internetowej Właściciela Serwisu i przesłania ich do podmiotu trzeciego zajmującego się sprzedażą biletów lotniczych w celu dokonania rezerwacja. Linki udostępniane przez Serwis do jakiejkolwiek strony internetowej, produktu, usługi osoby trzeciej, wszelkich informacji o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym, w tym. udostępnienie powyższej funkcjonalności Serwisu przez Użytkownika wypełnienie danych niezbędnych do zakupu usług i przesłanie ich podmiotowi trzeciemu sprzedającemu bilety lotnicze w celu dokonania rezerwacji nie stanowi poparcia ani rekomendacji tych produktów (usług, działań , osób) przez Właściciela Serwisu.

2.3. Zakup (rejestracja) biletów lotniczych i ich płatność odbywa się na stronach internetowych podmiotów trzecich oferujących je do sprzedaży. Użytkownik zostaje poinformowany i potwierdza zrozumienie faktu, że Właściciel Serwisu nie prowadzi sprzedaży biletów lotniczych, nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji o biletach lotniczych oferowanych do sprzedaży przez osoby trzecie, realizację przekazów pieniężnych, realizacji umów przewozowych itp. tych okoliczności, Użytkownik zobowiązuje się wystąpić o ich zgodę bezpośrednio do osób, które weszły w relacje z Użytkownikiem w zakresie sprzedaży biletów lotniczych, przelewu środków lub transportu.

2.4. Użytkownik zostaje poinformowany i zgadza się powstrzymać od następujących działań:

  • ingerować w działanie Usługi w sposób mogący skutkować nieprawidłowym działaniem Usługi, w tym generować żądania w inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu użytkownika;
  • używać jakichkolwiek programów lub aplikacji nieautoryzowanych przez Właściciela Serwisu do interakcji z Serwisem;
  • modyfikować, ulepszać, tłumaczyć na inne języki, dekompilować, dezasemblować, dekodować, emulować, naruszać integralność, przywracać kod źródłowy Usługi lub którejkolwiek z jej części;
  • korzystać z Serwisu w celach niezgodnych z prawem.

2.5. Właściciel Serwisu ma prawo w każdym czasie, według własnego uznania, zaprzestać wspierania realizacji Serwisu, zmienić jego funkcjonalność, a także zabronić Użytkownikowi, a Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu na określone żądanie.

2.6. Za pośrednictwem Usługi Użytkownik ma możliwość subskrybowania i otrzymywania drogą e-mailową

  • wiadomości o zmianach cen w interesujących Użytkownika terminach i kierunkach lotów,
  • Biuletyn Checkintime.

Użytkownik zgadza się, że rejestracja i / lub korzystanie z odpowiedniej subskrypcji przez Użytkownika jest uważane za zgodę Użytkownika na:

  • wykorzystanie adresu e-mail Użytkownika do wysyłania Użytkownikowi i otrzymywania odpowiednich pism od Właściciela Serwisu,
  • otrzymywanie informacji reklamowych zintegrowanych z mailingiem Właściciela Serwisu i osób trzecich (zewnętrzni reklamodawcy).

Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z zasadą określoną w niniejszym punkcie, zobowiązany jest do odmowy otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link dostępny w każdym liście.

2.7. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość personalizacji funkcjonalności Serwisu na własne potrzeby. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że fakt rejestracji Użytkownika w Serwisie i korzystanie z przypisanego mu konta w Serwisie jest uważany za zgodę Użytkownika na przetwarzanie danych konta w celach określonych w punkcie 1.2. celów Serwisu.

Odpowiedzialność

3.1. Funkcjonalność usługi jest świadczona na zasadzie „tak jak jest”. Właściciel serwisu nie udziela żadnych gwarancji dotyczących bezbłędnego i nieprzerwanego działania Serwisu, jego poszczególnych części, komponentów lub funkcji, zgodności funkcjonalności Serwisu z określonymi celami i oczekiwaniami Użytkownika, nie gwarantuje rzetelności, dokładności, kompletności i aktualności danych udostępnianych przez Serwis oraz nie udziela żadnych innych gwarancji, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie.

3.2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje jakiegokolwiek korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu (w tym danych) i/lub szkody wyrządzone Użytkownikowi i/lub osobom trzecim w wyniku jakiegokolwiek korzystania, niekorzystania lub brak możliwości korzystania z Serwisu (w tym danych) lub jego poszczególnych elementów i/lub funkcji, w tym z powodu ewentualnych błędów lub awarii w działaniu Serwisu.

3.3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z prawem kraju, w którym się znajduje, i przyjmuje odpowiedzialność za naruszenie ograniczeń w korzystaniu z Usługi ustanowionych przez ustawodawstwo krajowe.

3.4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania związane z korzystaniem z Serwisu, w tym jeżeli takie działania prowadzą do naruszenia praw i uzasadnionych interesów osób trzecich, a także za przestrzeganie obowiązującego prawa podczas korzystania z Serwisu.

3.5. W przypadku zaistnienia sytuacji spornych, Użytkownik, przed skontaktowaniem się z organami wymiaru sprawiedliwości w celu rozstrzygnięcia sporu, zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do przedsądowego rozstrzygnięcia sprawy poprzez wysłanie pisma na adres Właściciela Serwisu, a także kopii elektronicznej z tego pod adresem: [email chroniony] ... Termin rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację: 30 dni od daty jej otrzymania przez Właściciela usługi.

Prawa do Usługi

4.1. Prawa własności intelektualnej, w tym wyniki działalności intelektualnej zawarte w Serwisie lub przez niego wykorzystywane, takie jak teksty, obrazy, projekty, bazy danych, know-how, znaki towarowe, nazwy handlowe i inne środki identyfikacji itp., należą do właściciela usługi lub dostarczonej mu przez posiadaczy praw autorskich na podstawie licencji.

4.2. Stosowanie tych określonych w punkcie 4.1. obiekty własności intelektualnej są możliwe wyłącznie w ramach funkcjonalności oferowanej przez Serwis. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z Serwisu nie daje mu żadnych praw w stosunku do określonych przedmiotów własności intelektualnej, z wyjątkiem praw wyraźnie określonych w Regulaminie.

Zmiany w Regulaminie

5.1. Właściciel serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie i bez uprzedzenia. Powiadomienie Użytkownika o zmianach dokonanych w warunkach niniejszej Licencji jest publikowane na stronie:  https://checkintime.ru/soglashenie-o-konfidentsialnosti/

5.2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania, chyba że w odpowiedniej publikacji określono inaczej.

ocena
(Brak ocen)
podzielić się z przyjaciółmi
Czas odprawy