Tìm kiếm các tour du lịch với giá tốt nhất

Tìm các chuyến bay tốt nhất


Cho thuê xe từ chủ sở hữu

Tìm kiếm và đặt vé tàu trực tuyến

Tìm kiếm và đặt phòng điều dưỡng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

01.12.2018

Trước khi sử dụng dịch vụ, vui lòng đọc các điều khoản của Nội quy. Thực tế sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào được công nhận là sự chấp nhận, nghĩa là sự đồng ý hoàn toàn và vô điều kiện của Người dùng để sử dụng Dịch vụ theo các điều kiện nêu dưới đây.

Những quy định chung

1.1. Các quy tắc này (sau đây gọi là "Quy tắc") xác định các điều khoản sử dụng của dịch vụ tìm kiếm chuyến bay trong thời gian kiểm tra

1.2. Người dùng thể hiện sự đồng ý hoàn toàn và vô điều kiện của mình rằng việc sử dụng Dịch vụ, cũng như bất kỳ phần nào của dịch vụ, theo bất kỳ cách nào ngụ ý rằng Người dùng đã quen thuộc với các Quy tắc này và có nghĩa là đồng ý đầy đủ và vô điều kiện với nội dung của họ. Nếu Người dùng không chấp nhận đầy đủ các điều khoản của Quy tắc, Người dùng có nghĩa vụ từ chối sử dụng Dịch vụ.

1.3. Luật của Đặc khu hành chính Hồng Kông sẽ áp dụng cho các Quy tắc này và tất cả các mối quan hệ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ. Bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu nại nào phát sinh từ các Quy tắc này và hoặc việc sử dụng Dịch vụ phải được đệ trình và xem xét tại tòa án tại địa điểm của Chủ sở hữu dịch vụ.

1.4. Nếu, vì bất kỳ lý do gì, một hoặc nhiều điều khoản của Quy tắc bị phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều này không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc khả năng áp dụng của các điều khoản còn lại của Quy tắc.

1.6. Một phần không thể tách rời của các quy tắc này và phần của chúng là Chính sách Bảo mật ở trên

Sử dụng Dịch vụ

2.1. Chủ sở hữu của dịch vụ một cách vô cớ, theo các điều khoản của giấy phép đơn giản (không độc quyền), cấp cho Người dùng quyền không thể chuyển nhượng để sử dụng Dịch vụ trên lãnh thổ của tất cả các quốc gia trên thế giới cho mục đích chức năng trực tiếp của nó, như được định nghĩa trong khoản 1.2. Của các quy tắc.

2.2. Tương tác với Dịch vụ, bao gồm việc hình thành các yêu cầu của Người sử dụng đối với việc tìm kiếm vé máy bay được thực hiện độc quyền bằng giao diện đồ họa của Dịch vụ được cung cấp cho Người sử dụng. Thông qua Dịch vụ, Người dùng có cơ hội tự làm quen với các đề nghị của bên thứ ba về giá vé máy bay cho các hướng và ngày cụ thể, cũng như nhận được một liên kết để đi đến các trang web của các bên thứ ba này. Trong một số trường hợp, phần mềm của Dịch vụ có thể cung cấp cho Người sử dụng cơ hội để điền dữ liệu cần thiết để mua vé máy bay trực tiếp trên trang web của Chủ dịch vụ và gửi chúng cho bên thứ ba bán vé máy bay để thực hiện Dự phòng. Các liên kết do Dịch vụ cung cấp tới bất kỳ trang web, sản phẩm, dịch vụ của bên thứ ba nào, bất kỳ thông tin nào có tính chất thương mại hoặc phi thương mại, bao gồm. Việc Người dùng điền vào dữ liệu cần thiết để mua dịch vụ và gửi cho bên thứ ba bán vé máy bay với mục đích đặt chỗ, cung cấp các chức năng nêu trên của Dịch vụ không phải là sự xác nhận hoặc giới thiệu về các sản phẩm này (dịch vụ, hoạt động , người) bởi Chủ sở hữu dịch vụ.

2.3. Việc mua (đăng ký) vé máy bay và thanh toán được thực hiện trên trang web của các bên thứ ba chào bán vé máy bay. Người sử dụng được thông báo và xác nhận hiểu rõ về việc Chủ dịch vụ không bán vé máy bay, không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin vé máy bay do bên thứ ba chào bán, việc thực hiện chuyển tiền, thực hiện hợp đồng vận chuyển, v.v. trong những trường hợp này, Người dùng cam kết xin phép trực tiếp cho những người có quan hệ với Người dùng trong việc bán vé máy bay, chuyển tiền hoặc vận chuyển.

2.4. Người dùng được thông báo và đồng ý không thực hiện các hành động sau:

  • can thiệp vào hoạt động của Dịch vụ theo những cách có thể dẫn đến sự cố của Dịch vụ, bao gồm các yêu cầu biểu mẫu khác ngoài giao diện người dùng;
  • sử dụng bất kỳ chương trình hoặc ứng dụng nào không được Chủ sở hữu Dịch vụ cho phép để tương tác với Dịch vụ;
  • sửa đổi, cải tiến, dịch sang các ngôn ngữ khác, dịch ngược, tháo rời, giải mã, mô phỏng, vi phạm tính toàn vẹn, khôi phục mã nguồn của Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ;
  • sử dụng Dịch vụ cho các mục đích bất hợp pháp.

2.5. Chủ sở hữu của dịch vụ có quyền bất cứ lúc nào theo quyết định của riêng mình để ngừng hỗ trợ thực hiện Dịch vụ, thay đổi chức năng của dịch vụ, đồng thời cấm Người dùng và Người dùng có nghĩa vụ ngừng sử dụng Dịch vụ theo yêu cầu đã chỉ định.

2.6. Thông qua Dịch vụ, Người dùng có cơ hội đăng ký và nhận qua e-mail

  • tin tức về thay đổi giá cho ngày và hướng của các chuyến bay mà Người dùng quan tâm,
  • Bản tin thời gian kiểm tra.

Người dùng đồng ý rằng việc Người dùng đăng ký và / hoặc sử dụng đăng ký tương ứng được coi là sự đồng ý của Người dùng đối với:

  • sử dụng địa chỉ email của Người dùng để gửi Người dùng và nhận các thư liên quan từ Chủ sở hữu dịch vụ,
  • nhận thông tin quảng cáo được tích hợp vào thư của Chủ sở hữu dịch vụ và các bên thứ ba (nhà quảng cáo bên thứ ba).

Nếu Người dùng không đồng ý với quy tắc nêu trong điều khoản này, Người dùng có nghĩa vụ từ chối nhận bản tin bằng cách nhấp vào liên kết thích hợp có sẵn trong mỗi bức thư.

2.7. Thông qua Dịch vụ, Người dùng có cơ hội cá nhân hóa chức năng của Dịch vụ cho nhu cầu của riêng mình. Người dùng đồng ý rằng việc Người dùng đăng ký Dịch vụ và sử dụng tài khoản được chỉ định cho Người dùng trên Dịch vụ được coi là sự đồng ý của Người dùng đối với việc xử lý dữ liệu tài khoản cho những người được chỉ định trong khoản 1.2. mục đích của Dịch vụ.

Trách nhiệm

3.1. Chức năng của dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". Chủ sở hữu của dịch vụ không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào về hoạt động không có lỗi và không bị gián đoạn của Dịch vụ, các bộ phận, thành phần hoặc chức năng riêng lẻ của nó, sự tương ứng của chức năng của Dịch vụ với các mục tiêu và mong đợi cụ thể của Người dùng, không đảm bảo độ tin cậy, chính xác, đầy đủ và kịp thời của dữ liệu do Dịch vụ cung cấp, và không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào khác không được quy định rõ ràng trong các Quy tắc này.

3.2. Chủ sở hữu của dịch vụ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp nào của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ (bao gồm dữ liệu) và / hoặc thiệt hại gây ra cho Người dùng và / hoặc bên thứ ba do bất kỳ việc sử dụng, không sử dụng nào hoặc không có khả năng sử dụng Dịch vụ (bao gồm dữ liệu) hoặc các thành phần và / hoặc chức năng riêng lẻ của Dịch vụ, bao gồm cả do các lỗi hoặc thất bại có thể xảy ra trong quá trình vận hành Dịch vụ.

3.3. Người dùng cam kết sử dụng Dịch vụ theo luật pháp của quốc gia nơi anh ta đặt trụ sở và chịu trách nhiệm về việc vi phạm các hạn chế về việc sử dụng Dịch vụ do luật pháp quốc gia thiết lập.

3.4. Người dùng tự chịu trách nhiệm trước bên thứ ba về các hành động của mình liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả việc nếu hành động đó dẫn đến vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, cũng như việc tuân thủ luật hiện hành khi sử dụng Dịch vụ.

3.5. Trong trường hợp có bất kỳ tình huống tranh chấp nào, Người dùng, trước khi liên hệ với cơ quan tư pháp để giải quyết tranh chấp, có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp giải quyết trước khi xét xử bằng cách gửi thư đến địa chỉ của Chủ sở hữu dịch vụ, cũng như bản sao điện tử của nó tại: [email được bảo vệ] ... Thời hạn xem xét và phản hồi khiếu nại: 30 ngày kể từ ngày Chủ sở hữu dịch vụ nhận được khiếu nại.

Quyền đối với Dịch vụ

4.1. Quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm kết quả của hoạt động trí tuệ có trong Dịch vụ hoặc được sử dụng bởi Dịch vụ, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, thiết kế, cơ sở dữ liệu, bí quyết, nhãn hiệu thương mại, tên thương mại và các phương tiện nhận dạng khác, v.v., thuộc về To chủ sở hữu của dịch vụ hoặc do chủ sở hữu bản quyền cung cấp cho anh ta theo giấy phép.

4.2. Việc sử dụng các quy định trong điều 4.1. các đối tượng sở hữu trí tuệ chỉ có thể thực hiện được trong phạm vi chức năng được cung cấp bởi Dịch vụ. Người dùng đồng ý rằng việc sử dụng Dịch vụ không cấp cho anh ta bất kỳ quyền nào liên quan đến các đối tượng được chỉ định của sở hữu trí tuệ, ngoại trừ các quyền được quy định rõ ràng trong Quy tắc.

Các thay đổi đối với các quy tắc

5.1. Chủ sở hữu của dịch vụ có quyền đơn phương thay đổi các Quy tắc này vào bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước. Thông báo của Người dùng về những thay đổi được thực hiện đối với các điều khoản của Giấy phép này được công bố trên trang:  https://checkintime.ru/soglashenie-o-konfidentsialnosti/

5.2. Các thay đổi đối với Quy tắc có hiệu lực kể từ ngày xuất bản, trừ khi có quy định khác trong ấn phẩm liên quan.

Đánh giá
(Пока оценок нет)
Chia sẻ với bạn bè
Thời gian kiểm tra