Sök efter turer till bästa pris

Hitta de bästa flygningarna


Biluthyrning från ägare

Sök och onlinebokning av tågbiljetter

Sökning och bokning av sanatorier

Användarvillkor

Användarvillkor

01.12.2018

Läs villkoren i reglerna innan du använder tjänsten. Att använda tjänsten på något sätt erkänns som godkännande, det vill säga användarens fullständiga och ovillkorliga samtycke att använda tjänsten på de villkor som anges nedan.

Allmänna bestämmelser

1.1. Dessa regler (nedan kallade "reglerna") definierar användningsvillkoren för checkintidsflygtjänsten

1.2. Användaren uttrycker sitt fulla och ovillkorliga samtycke till att användningen av tjänsten, liksom någon av dess delar, på något sätt innebär att användaren är bekant med dessa regler och innebär ett fullständigt och ovillkorligt avtal med deras innehåll. Om användaren inte accepterar villkoren i reglerna i sin helhet är användaren skyldig att avstå från att använda tjänsten.

1.3. Lagarna i Hong Kongs särskilda administrativa region ska tillämpas på dessa regler och alla relationer relaterade till användningen av tjänsten. Eventuella anspråk eller anspråk som härrör från dessa regler och eller användningen av tjänsten måste lämnas in och prövas i domstol på platsen för tjänsteägaren.

1.4. Om en eller flera bestämmelser i Reglerna av någon anledning anses ogiltiga eller inte verkställbara påverkar detta inte giltigheten eller tillämpligheten av de återstående bestämmelserna i Reglerna.

1.6. En integrerad del av dessa regler och deras del är sekretesspolicyn ovan

Användning av tjänsten

2.1. Tjänstens ägare ger utan kostnad, på villkoren för en enkel (icke-exklusiv) licens, användaren en icke-överförbar rätt att använda tjänsten på territoriet för alla länder i världen för dess direkta funktionella syfte, enligt definitionen i klausul 1.2. Av reglerna.

2.2. Interaktion med tjänsten, inkl. bildandet av användarens begäran om sökning efter flygbiljetter sker uteslutande med hjälp av det grafiska gränssnittet för tjänsten som tillhandahålls användarna. Med hjälp av Tjänsten ges Användaren möjlighet att bekanta sig med erbjudanden från tredje part om priser på flygbiljetter för angivna vägbeskrivningar och datum, samt få en länk för att gå till webbplatserna för dessa tredje parter. I vissa fall kan programvaran för tjänsten ge användaren möjlighet att fylla i de uppgifter som krävs för att köpa flygbiljetter direkt på webbplatsägaren och skicka dem till en tredje part som säljer flygbiljetter för att göra en bokning. Länkar som tillhandahålls av tjänsten till någon tredje parts webbplats, produkt, service, all information av kommersiell eller icke-kommersiell karaktär, inkl. tillhandahållandet av ovanstående funktionalitet för tjänsten för användaren att fylla i de uppgifter som krävs för att köpa tjänster och skicka dem till en tredje part som säljer flygbiljetter i syfte att göra en bokning är inte en rekommendation eller rekommendation av dessa produkter (tjänster, aktiviteter, personer) av serviceägaren.

2.3. Köp (registrering) av flygbiljetter och deras betalning sker på webbplatser för tredje parter som erbjuder dem till försäljning. Användaren meddelas och bekräftar förståelsen för att tjänsteägaren inte säljer flygbiljetter, garanterar inte och ansvarar inte för riktigheten i information om flygbiljetter som erbjuds till försäljning av tredje part, genomförandet av penningöverföringar, utförande av transportavtal etc. under dessa förhållanden förbinder sig användaren att ansöka om deras tillstånd direkt till personer som har ingått ett förhållande med användaren vid försäljning av flygbiljetter, överföring av medel eller transport.

2.4. Användaren informeras och samtycker till att avstå från följande åtgärder:

  • störa tjänsten på sätt som kan leda till att tjänsten inte fungerar, inklusive formulärförfrågningar på annat sätt än via användargränssnittet;
  • använda program eller applikationer som inte är auktoriserade av Ägarens tjänst för att interagera med tjänsten;
  • modifiera, förbättra, översätta till andra språk, dekompilera, demontera, avkoda, emulera, kränka integriteten, återställa källkoden för tjänsten eller någon av dess delar;
  • använda tjänsten för olagliga ändamål.

2.5. Ägaren av tjänsten har rätt att när som helst, efter eget gottfinnande, sluta stödja tjänsten, ändra dess funktionalitet och även förbjuda användaren, och användaren, på den angivna begäran, är skyldig att sluta använda Service.

2.6. Med hjälp av Tjänsten ges Användaren möjlighet att prenumerera och ta emot via e-post

  • nyheter om prisändringar för datum och vägbeskrivningar för intressanta flygningar för användaren,
  • Checkintimes nyhetsbrev.

Användaren godkänner att användarens registrering och / eller användning av motsvarande prenumeration betraktas som användarens samtycke till:

  • användning av användarens e-postadress för att skicka användaren och ta emot relevanta brev från tjänstägaren,
  • ta emot reklaminformation integrerad i utskicket av Serviceägaren och tredje part (tredjepartsannonsörer).

Om användaren inte håller med regeln som anges i detta stycke är användaren skyldig att vägra ta emot nyhetsbrevet genom att klicka på lämplig länk i varje bokstav.

2.7. Med hjälp av Tjänsten ges Användaren möjlighet att anpassa Tjänstens funktionalitet för sina egna behov. Användaren samtycker till att det faktum att användaren har registrerat sig på tjänsten och användningen av kontot som tilldelats användaren på tjänsten betraktas som användarens samtycke till behandlingen av kontodata för de som anges i avsnitt 1.2. tjänsten.

ansvar

3.1. Tjänstens funktionalitet tillhandahålls på "som det är" -basis. Tjänstens ägare ger inga garantier angående felfri och oavbruten drift av Tjänsten, dess enskilda delar, komponenter eller funktioner, korrespondensen mellan Tjänstens funktionalitet och användarens specifika mål och förväntningar, garanterar inte tillförlitligheten, noggrannheten, fullständigheten och aktualiteten hos de uppgifter som tillhandahålls av tjänsten och ger inga andra garantier som inte uttryckligen anges i dessa regler.

3.2. Tjänstens ägare ansvarar inte för några direkta eller indirekta konsekvenser av någon användning eller oförmåga att använda Tjänsten (inklusive data) och / eller skada som orsakats Användaren och / eller tredje part till följd av någon användning, icke-användning eller oförmåga att använda tjänsten (inklusive data) eller dess enskilda komponenter och / eller funktioner, inklusive på grund av eventuella fel eller fel i tjänsten.

3.3. Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med lagarna i det land där han är belägen och accepterar ansvar för att bryta mot de begränsningar för användningen av Tjänsten som fastställs i nationell lagstiftning.

3.4. Användaren är ensam ansvarig gentemot tredje part för sina handlingar relaterade till användningen av Tjänsten, inklusive om sådana åtgärder leder till ett brott mot tredje parts rättigheter och berättigade intressen, samt för efterlevnad av tillämplig lag vid användning av Tjänsten.

3.5. I händelse av ostridiga situationer är användaren, innan han kontaktar de rättsliga myndigheterna för en lösning av tvisten, skyldig att vidta åtgärder för en förlikning före rättegången genom att skicka ett brev till tjänsteägarens adress samt en elektronisk kopia av det på: [e-postskyddad] ... Termen för övervägande och svar på ett krav: 30 dagar från dagen för mottagandet av ägaren av tjänsten.

Rättigheter till tjänsten

4.1. Immateriella rättigheter, inklusive resultat av intellektuell aktivitet som ingår i tjänsten eller används av den, såsom texter, bilder, design, databaser, know-how, varumärken, handelsnamn och andra identifieringsmedel etc., tillhör Till ägare av tjänsten eller tillhandahålls till honom av upphovsrättsinnehavare under en licens.

4.2. Användningen av de som anges i avsnitt 4.1. objekt av immateriell egendom är endast möjliga inom den funktion som erbjuds av tjänsten. Användaren samtycker till att användningen av Tjänsten inte ger honom några rättigheter i förhållande till de angivna föremålen för immateriell egendom, med undantag för de rättigheter som uttryckligen anges i Reglerna.

Ändringar av reglerna

5.1. Ägaren av tjänsten har rätt att ändra dessa regler ensidigt när som helst och utan föregående meddelande. Användarens meddelande om ändringarna i villkoren i denna licens publiceras på sidan:  https://checkintime.ru/soglashenie-o-konfidentsialnosti/

5.2. Ändringar av reglerna träder i kraft från och med dagen för publiceringen, såvida inte annat anges i relevant publikation.

Betyg
(Inga betyg ännu)
att dela med vänner
Incheckningstid