Vyhľadajte zájazdy za najlepšiu cenu

Nájdenie najlepších letov


Požičovňa áut od majiteľov

Vyhľadávanie a online rezervácia lístkov na vlak

Vyhľadávanie a rezervácia sanatórií

Podmienky používania

Podmienky používania

01.12.2018

Pred použitím služby si prečítajte podmienky Pravidiel. Skutočnosť, že budete Službu využívať akýmkoľvek spôsobom, sa považuje za prijatie, to znamená úplný a bezpodmienečný súhlas používateľa s používaním služby za podmienok uvedených nižšie.

Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto pravidlá (ďalej len „pravidlá“) definujú podmienky používania služby vyhľadávania letov v medzičase

1.2. Používateľ vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s tým, že používanie Služby, ako aj ktorejkoľvek jej časti, akýmkoľvek spôsobom implikuje skutočnosť, že je Používateľ oboznámený s týmito Pravidlami a znamená úplný a bezpodmienečný súhlas s ich obsahom. Pokiaľ Užívateľ neprijme podmienky Pravidiel v plnom rozsahu, je Užívateľ povinný zdržať sa používania Služby.

1.3. Na tieto pravidlá a všetky vzťahy súvisiace s používaním Služby sa vzťahujú zákony osobitného administratívneho regiónu Hongkong. Akékoľvek nároky alebo nároky vyplývajúce z týchto pravidiel alebo z používania Služby musia byť podané a posúdené súdnou cestou v sídle majiteľa služby.

1.4. Ak sa z nejakého dôvodu zistí, že jedno alebo viac ustanovení pravidiel je neplatné alebo nevymáhateľné, nemá to vplyv na platnosť alebo použiteľnosť ostatných ustanovení pravidiel.

1.6. Neoddeliteľnou súčasťou týchto pravidiel a ich súčasťou sú Zásady ochrany osobných údajov umiestnené vyššie

Používanie Služby

2.1. Majiteľ služby bezodplatne, za podmienok jednoduchej (nevýhradnej) licencie, udeľuje používateľovi neprenosné právo používať službu na území všetkých krajín sveta na jej priame funkčné účely, ako je definované v bod 1.2. Z pravidiel.

2.2. Interakcia so Službou, vč. formovanie požiadaviek Používateľa na vyhľadanie leteniek sa realizuje výlučne prostredníctvom grafického rozhrania Služby poskytovanej Užívateľom. Prostredníctvom Služby je Používateľovi poskytnutá možnosť oboznámiť sa s ponukami tretích strán o cenách leteniek na určené smery a dátumy, ako aj získať odkaz smerujúci na stránky týchto tretích strán. V niektorých prípadoch môže softvér Služby poskytnúť Užívateľovi možnosť vyplniť údaje potrebné na zakúpenie leteniek priamo na webovej stránke Vlastníka Služby a zaslať ich tretej strane, ktorá predáva letenky, s cieľom uskutočniť rezervácia. Odkazy poskytované Službou na ľubovoľné webové stránky, produkty, služby tretích strán, akékoľvek informácie komerčného alebo nekomerčného charakteru, vč. poskytnutie vyššie uvedenej funkčnosti Služby používateľom, ktorý vyplní údaje potrebné na zakúpenie služieb a ich odoslanie tretej osobe predávajúcej letenky za účelom rezervácie, nie je súhlasom alebo odporúčaním týchto produktov (služieb, aktivít , osoby) vlastníkom služby.

2.3. Nákup (registrácia) leteniek a ich platba sa uskutočňuje na webových stránkach tretích strán ponúkajúcich ich na predaj. Používateľ je upozornený a potvrdzuje pochopenie skutočnosti, že vlastník služby nepredáva letenky, nezaručuje a nezodpovedá za presnosť informácií o letenkách ponúkaných na predaj tretími stranami, uskutočňovaní prevodov peňazí, plnenie prepravných zmlúv a pod. za týchto okolností sa Používateľ zaväzuje požiadať o ich povolenie priamo osobám, ktoré s ním uzavreli vzťah pri predaji leteniek, prevode finančných prostriedkov alebo prepravy.

2.4. Používateľ je informovaný a zaväzuje sa zdržať sa nasledujúcich krokov:

  • zasahovať do fungovania Služby spôsobmi, ktoré môžu viesť k poruche Služby, vrátane generovania požiadaviek inak ako cez užívateľské rozhranie;
  • používať akékoľvek programy alebo aplikácie, ktoré nie sú autorizované Majiteľom Služby, na interakciu so Službou;
  • upravovať, vylepšovať, prekladať do iných jazykov, dekompilovať, rozoberať, dekódovať, emulovať, porušovať integritu, obnovovať zdrojový kód Služby alebo ktorejkoľvek z jej častí;
  • používať Službu na nezákonné účely.

2.5. Vlastník služby má právo kedykoľvek podľa svojho uváženia prestať podporovať výkonnosť Služby, meniť jej funkčnosť a tiež zakázať Užívateľovi a Užívateľ je na uvedenú žiadosť povinný prestať používať Služby.

2.6. Prostredníctvom Služby má Používateľ možnosť prihlásiť sa na odber a dostávať e-mailom

  • novinky o zmenách cien dátumov a smerov letov, ktoré sú pre používateľa zaujímavé,
  • Kontrolný bulletin.

Používateľ súhlasí s tým, že registrácia a / alebo použitie príslušného predplatného zo strany používateľa sa považuje za súhlas používateľa s:

  • použitie e-mailovej adresy používateľa na zasielanie používateľovi a prijímanie príslušných listov od vlastníka služby,
  • príjem reklamných informácií integrovaných do pošty vlastníka služby a tretích strán (inzerenti tretích strán).

Ak Používateľ nesúhlasí s pravidlom uvedeným v tomto článku, je povinný odmietnuť dostávať informačný bulletin kliknutím na príslušný odkaz v každom liste.

2.7. Prostredníctvom Služby je Používateľovi poskytnutá možnosť personalizovať funkčnosť Služby pre svoje vlastné potreby. Užívateľ súhlasí s tým, že skutočnosť registrácie Užívateľa v Službe a použitie účtu prideleného Používateľovi v Službe sa považuje za súhlas Užívateľa so spracovaním údajov o účte pre tie, ktoré sú uvedené v bode 1.2. účely Služby.

zodpovednosť

3.1. Funkčnosť služby sa poskytuje „tak, ako je“. Majiteľ služby neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa bezchybného a nepretržitého fungovania Služby, jej jednotlivých častí, komponentov alebo funkcií, súladu funkčnosti Služby s konkrétnymi cieľmi a očakávaniami Používateľa, nezaručuje spoľahlivosť, presnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov poskytovaných Službou a neposkytuje žiadne ďalšie záruky, ktoré nie sú výslovne uvedené v týchto Pravidlách.

3.2. Majiteľ služby nezodpovedá za žiadne priame ani nepriame dôsledky akéhokoľvek použitia alebo nemožnosti používať Službu (vrátane údajov) a / alebo škodu spôsobenú Užívateľovi a / alebo tretím stranám v dôsledku akéhokoľvek použitia, nepoužívania alebo nemožnosť používať Službu (vrátane údajov) alebo jej jednotlivých komponentov a / alebo funkcií, a to aj z dôvodu možných chýb alebo zlyhaní pri prevádzke Služby.

3.3. Používateľ sa zaväzuje používať Službu v súlade s právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa nachádza, a prijíma zodpovednosť za porušenie obmedzení používania Služby stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3.4. Používateľ je výhradne zodpovedný voči tretím stranám za svoje činy spojené s používaním Služby, a to aj v prípade, že tieto činy vedú k porušeniu práv a oprávnených záujmov tretích strán, ako aj za súlad s príslušnými zákonmi pri používaní Služby.

3.5. V prípade akýchkoľvek sporných situácií je Používateľ predtým, ako sa obráti na súdne orgány s cieľom vyriešiť spor, povinný prijať opatrenia na urovnanie v predsúdnom konaní zaslaním listu na adresu vlastníka služby, ako aj elektronickou poštou jeho kópia na: [chránené e-mailom] ... Lehota na zváženie a odpoveď na reklamáciu: 30 dní odo dňa jej prijatia Majiteľom služby.

Práva na službu

4.1. Práva duševného vlastníctva vrátane výsledkov intelektuálnych aktivít zahrnutých v Službe alebo nimi využívaných, ako sú texty, obrázky, dizajn, databázy, know-how, ochranné známky, obchodné mená a iné prostriedky identifikácie atď., Patria spoločnosti vlastník služby alebo poskytované držiteľom autorských práv na základe licencie.

4.2. Použitie tých, ktoré sú uvedené v ustanovení 4.1. objekty duševného vlastníctva sú možné iba v rámci funkcií ponúkaných Službou. Užívateľ súhlasí s tým, že používanie Služby mu neposkytuje žiadne práva vo vzťahu k určeným predmetom duševného vlastníctva, s výnimkou práv výslovne uvedených v Pravidlách.

Zmeny pravidiel

5.1. Vlastník služby má právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia jednostranne zmeniť tieto pravidlá. Oznámenie používateľa o zmenách vykonaných v podmienkach tejto licencie je zverejnené na stránke:  https://checkintime.ru/soglashenie-o-konfidentsialnosti/

5.2. Zmeny pravidiel vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia, pokiaľ nie je v príslušnej publikácii uvedené inak.

Hodnotenie
(Zatiaľ žiadne hodnotenie)
zdieľať s priateľmi
Checkintime